Algemene leveringsvoorwaarden dWork

Artikel 1: Definities
Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met dWork, een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n). dWork wordt verder aangeduid als opdrachtnemer.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden gelden ook ten aanzien van derden die door opdrachtnemer bij de tenuitvoerlegging van de desbetreffende overeenkomst worden ingeschakeld.
Artikel 3: Aanbieding
1. De door opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door opdrachtnemer desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 dagen.
2. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 14 dagen plaatsvindt heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoeringstermijn en/of honorering/kosten aan te passen.
Artikel 4: Extra werkzaamheden
1. Wijzigingen in het goedgekeurde offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de
opdrachtgever plaatsvinden kunnen leiden tot aanpassing van de overeengekomen termijn of de verschuldigde kosten.
2. Indien het aantal testen, besprekingen en/ of andere uitvoeringen voorafgaand, gedurende en na afloop van het onderzoek is gespecificeerd zullen extra testen, besprekingen en/ of uitvoeringen die plaatsvinden op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
Artikel 5: Uitvoering
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en correct aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt dan wel onjuist zijn, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Niettegenstaande de hierboven bedoelde opschorting blijven de overeengekomen betalingstermijnen ongewijzigd van kracht en geldt het bepaalde in Artikel 16.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
Artikel 6: Voltooiing
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 7: Wijziging
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.
Artikel 8: Geheimhouding
1. Opdrachtgever verbindt zich tot volledige geheimhouding van alles wat hem ter kennis komt (op welke wijze dan ook) met betrekking tot opdrachtnemer en haar producten en diensten in de meest brede zin,
derhalve met inbegrip van, maar niet beperkt tot: ideeën, processen, werkwijzen, werkzaamheden, knowhow en intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na beëindiging van
de overeenkomst en de relatie tussen partijen.
2. De geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie en gegevens: – die van publieke bekendheid zijn, anders dan door toedoen van een der partijen (direct of indirect); – die zijn vrijgegeven ingevolge een
wettelijke verplichting of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak; – ten aanzien waarvan opdrachtnemer schriftelijk ontslag uit de geheimhoudingsplicht heeft verleend.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken, tenzij opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 9: Exclusiviteit
Opdrachtgever verleent aan opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de deze overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.
Artikel 10: (Intellectuele) eigendom
1. De software, al dan niet nieuw ontwikkeld voor de opdrachtgever, die wordt gebruikt voor de contractuele werkzaamheden blijft het exclusieve eigendom van opdrachtnemer.
2. Onverminderd de uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende gebruiksrechten op door opdrachtnemer geïnstalleerde software, systemen en applicaties, behoudt opdrachtnemer zich de rechten
en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, monitors, checklisten, adviezen, guides, ontwerpen, schetsen, foto’s, software etc, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
4. Opdrachtnemer behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
5. Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan opdrachtnemer, dat al het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat
opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door opdrachtnemer te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.
6. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de overeenkomst worden gebruikt.
7. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en defecten.
8. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor het opgeleverde resultaat te gebruiken in hun online portfolio op www.dwork.nl
9. Opdrachtnemer houdt zich het recht voor een weblink te integreren naar www.dwork.nl in het opgeleverde product, tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen is.
Artikel 11: Contractsduur
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Artikel 12: Opzegging
1. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
2. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd (abonnement) kan alleen worden opgezegd met een opzeggingstermijn van drie maanden gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand
waarin de opzegging wordt gedaan. Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.
3. In afwijking van het voorgaande lid dienen contracten ter zake van opdrachtnemer diensten uiterlijk één maand voor het einde van de lopende contract periode te worden opgezegd.
4. Ieder der partijen heeft tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen indien:
A) een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel surseance van betaling wordt verleend, dan wel beslag op het vermogen wordt gelegd;
B) een der partijen haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt en niet na blijft komen mits daartoe schriftelijk per aangetekende brief of faxbericht in gebreke te zijn gesteld, waarbij een termijn van veertien dagen dient te worden gegund alsnog de verplichtingen na te komen;
C) een der partijen als gevolg van overmacht zoals bedoeld in Artikel 18 gedurende een periode langer dan een maand niet in staat is de overeenkomst na te komen.
Artikel 13: Gebreken en klachten
1. Op straffe van verval van zijn recht tot reclameren dient opdrachtgever eventuele bezwaar ter zake de uitvoering van de opdracht binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na
voltooiing van de betreffende (deel-)opdracht schriftelijk aan opdrachtnemer te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Reclames gemeld na verloop van voornoemde periode worden niet meer geaccepteerd.
2. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Reclame is niet mogelijk, indien: – de schade is veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever; – opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen van opdracht- nemer; –
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
4. Indien de inzichten in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat opdrachtnemer niet toegerekend worden en opdrachtgever kan daaraan
geen recht ontlenen om te reclameren.
5. In geval opdrachtgever met inachtneming van het hiervoor in lid 1 bepaalde reclameert en zijn reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden, zal opdrachtnemer te hare keuze de opdracht alsnog
(opnieuw) uitvoeren of een prijsreductie verlenen. De door opdrachtgever hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.
6. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht.
Artikel 14: Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5, 6 en 7 van dit Artikel. Indien geen vast honorarium wordt
overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 7 van dit Artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en reiskostenvergoeding.
3. Er worden geen reiskosten in rekening gebracht wanneer de werkzaamheden in de provincie Utrecht plaats vinden.
4. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de
opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
5. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.
6. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zal maandelijks worden gefactureerd. 6. De gehanteerde tarieven worden periodiek (in beginsel per 1 januari) herzien aan de hand van loon- en
prijsontwikkelingen en andere voor tarifiëring relevante factoren.
7. De in de aanbieding opgegeven prijs is gebaseerd op uitvoering binnen normale werktijden. Indien ten gevolge van aan opdrachtnemer niet toe te rekenen oorzaken buiten de normale tijden moet worden gewerkt,
dienen de extra kosten door opdrachtgever te worden gedragen, tenzij in de offerte of de opdrachtbevestiging hiermee rekening is gehouden.
Artikel 15: Betaling, incassokosten
1. Opdrachtgever is verplicht alle facturen zonder korting of verrekening binnen 15 dagen na factuurdatum te betalen, door storting op een door opdrachtnemer aangegeven rekening, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
2. Indien facturen niet binnen de hierboven genoemde termijn worden betaald, is opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een ingebrekestelling
is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan opdrachtgever al dan niet kan worden toegerekend.
3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is opdrachtnemer alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 5% per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen
vanaf de betreffende vervaldag.
4. Alle door opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met opdrachtgever, zowel eisende als verwerende, zijn voor rekening van opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten vast te stellen conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, de gerechtelijke incassokosten op het daadwerkelijk door opdrachtnemer ter
zake van de procedure betaalde bedrag, ook voor zover dit de geliquideerde proceskosten te boven gaat.
5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en kosten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart opdrachtgever te dien aanzien anders.
6. De betalingsverplichting van opdrachtgever wordt niet opgeschort indien en voor zover hij meent op zijn beurt jegens opdrachtnemer aanspraken geldend te kunnen maken, ook niet indien deze aanspraken
samenhangen met reclame.
Artikel 16: Annulering
In geval van opzegging door opdrachtgever, welke niet aan opdrachtnemer is toe te rekenen, zijn alle door opdrachtnemer ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst
onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door opdrachtnemer ten gevolge van de annulering geleden schade.
Artikel 17: Niet-nakoming / Opzegging / Ontbinding / Opschorting
1. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk op te zeggen, te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: – opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; – opdrachtgever overlijdt, surséance van
betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; – faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, c.q. de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt; – het bedrijf van
opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd; – een onderhands akkoord wordt aangeboden; – op enig vermogensbestanddeel van opdrachtgever beslag wordt gelegd; – ingevolge de daartoe strekkende bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen en/of de Invorderingswet 1990 mededeling van betalingsonmacht wordt gedaan. In deze gevallen is iedere vordering op opdrachtgever terstond opeisbaar,
zonder dat opdrachtnemer tot schadevergoeding gehouden is.
2. Het in lid 1 van dit Artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever, na daartoe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van opdrachtnemer passende
zekerheid heeft gesteld.
Artikel 18: Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar,
ten gevolge waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting of gebrek aan
personeel, quarantaine, epidemieën, tekortkoming van derden die door opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, etc.
2. Overmacht geeft opdrachtnemer het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
3. Indien zich aan de zijde van opdrachtnemer een overmachtsituatie voordoet, zal zij opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem berichten of nakoming nog mogelijk is en zo ja, binnen
welke termijn.
4. Indien nakoming onmogelijk is, of weliswaar niet blijvend onmogelijk is, maar niet alsnog binnen één maand kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de
andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Ter zake van het door opdrachtnemer reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft opdrachtgever tot betaling gehouden.
Artikel 19: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is, behoudens aansprakelijkheid, welke wordt gedekt door de in lid 2 en 5 van dit Artikel bedoelde verzekering, vermeerderd met het eigen risico, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen jegens opdrachtgever. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten.
2. Opdrachtnemer is verplicht zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor directe schade. De aansprakelijkheid is beperkt tot tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal 1000,– Euro. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
B) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan opdrachtnemer toegerekend kan worden;
C) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan in verband met de uitvoering van enige opdracht, voor zover deze
aansprakelijkheid zou zijn uitgesloten indien opdrachtnemer zich tegenover die derden op de onderhavige voorwaarden zou kunnen beroepen.
Artikel 20: Personeelsclausule.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de looptijd van het contract van al of niet in loondienst werkzame medewerkers van opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van zes maanden na beëindiging daarvan, medewerkers van opdrachtnemer in vaste dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze, direct of indirect, en buiten opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden. Dit verbod geldt eveneens gedurende een periode van zes maanden na beëindiging van de relatie tussen de opdrachtnemer en de beoogde medewerker.
2. Indien zonder instemming van opdrachtnemer door de opdrachtgever in strijd met bovenbedoeld Artikel lid wordt gehandeld verbeurt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een boete van 10.000,- Euro per bedoelde
medewerker per week of gedeelte van een week dat een zodanige inbreuk geduurd heeft respectievelijk nog voortduurt.
Artikel 21: Partiële nietigheid
Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met opdrachtgever niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderd.
Artikel 22: Wijziging algemene voorwaarden
Indien opdrachtnemer zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht, is zij bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging gaat in op het moment dat opdrachtgever daarvan in kennis is gesteld.
Artikel 23: Plaats van nakoming, toepasselijk recht, conflictoplossing
1. De vestigingsplaats van opdrachtnemer is de plaats waar opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer moet voldoen.
2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
3. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.